VES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 07/04/2022 5:10:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Me ca Vneco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.
          - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế Bà Lê Thị Loan do hết nhiệm kỳ.
          - Nội dung họp: - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các tin liên quan