HAF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 13/04/2022 1:50:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAF của CTCP Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 05/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về địa điểm trong Thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);

Các tin liên quan