HEP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 18/04/2022 11:00:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEP của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 19/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3 số 46 đường Trần Phú – phường Phước Vĩnh – thành phố Huế (Công ty sẽ thông báo tới quý vị cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan