CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 (thông báo này thay thế thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 15/04/2022).

HNX - 21/04/2022 3:49:00 CH


.

Các tin liên quan