ABI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 25/04/2022 8:49:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABI của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ có thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021;
+ Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, quyết toán ngân sách năm 2021, kế hoạch ngân sách năm 2022 của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị;
+ Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các vấn đề khác.

Các tin liên quan