C69: Lê Thị Thùy Linh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP

HNX - 25/04/2022 2:25:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thùy Linh
- Mã chứng khoán: C69
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.008.300 CP (tỷ lệ 1,68%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Minh Tân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.000.000 CP (tỷ lệ 3,33%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Tuấn Nghĩa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.019.750 CP (tỷ lệ 8,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/04/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/05/2022.

Các tin liên quan