MML: Công ty TNHH Taivas - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 16.180.000 CP

HNX - 25/04/2022 3:13:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Taivas
- Mã chứng khoán: MML
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.180.000 CP (tỷ lệ 4,95%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Phương Bắc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16.180.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển quyền sở hữu do sáp nhập
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/04/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

Các tin liên quan