TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 26/04/2022 4:29:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Liu Chien Hung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TKU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.515.679 CP (tỷ lệ 6,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.515.679 CP (tỷ lệ 6,49%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/04/2022.

Các tin liên quan