DVG: Trương Thị Mai - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 300.000 CP

HNX - 27/04/2022 5:20:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Mai
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: DVG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/06/2022.

Các tin liên quan