TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

HNX - 28/04/2022 4:41:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Liu Chien Hung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TKU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.515.679 CP (tỷ lệ 6,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/04/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

Các tin liên quan