ACC: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

HOSE - 28/04/2022 5:29:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS như sau:

Các tin liên quan