INN: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đã mua 25.000 CP

HNX - 29/04/2022 9:38:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
- Mã chứng khoán: INN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 263.851 CP (tỷ lệ 1,47%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 25.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 288.851 CP (tỷ lệ 1,61%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/04/2022.

Các tin liên quan