DRH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 29/04/2022 3:56:00 CH


 Công ty Cổ phần DRH Holdings công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan