BFC: Thông báo thay đổi Thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE - 29/04/2022 4:47:00 CH


Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo thay đổi Thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Các tin liên quan