BVN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Hùng

HNX - 29/04/2022 5:43:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Hùng
- Mã chứng khoán: BVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 980.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 980.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,6%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/04/2022.

Các tin liên quan