BVN: Tập đoàn dệt may việt nam không còn là cổ đông lớn

HNX - 04/05/2022 2:16:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn dệt may việt nam- Mã chứng khoán: BVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 986.000 CP (tỷ lệ 19,72%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 986.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 26/04/2022.

Các tin liên quan