LCS: Đặng Lam Giang - Ủy viên HĐQT độc lập - đã bán 0 CP

HNX - 05/05/2022 8:40:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Lam Giang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT độc lập
- Mã chứng khoán: LCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.672.000 CP (tỷ lệ 22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.672.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.672.000 CP (tỷ lệ 22%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có người mua theo phương thức thỏa thuận
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/04/2022.

Các tin liên quan