DVG: Bùi Văn Thụy - Ủy viên HĐQT - đã bán 3.500.000 CP

HNX - 05/05/2022 3:13:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Văn Thụy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DVG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.247.845 CP (tỷ lệ 15,17%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 747.845 CP (tỷ lệ 2,67%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2022.

Các tin liên quan