CMV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 06/05/2022 5:58:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau như sau:

Các tin liên quan