DMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 09/05/2022 10:56:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DMN của CTCP Domenal như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Các tin liên quan