BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 957.100 CP

HNX - 10/05/2022 3:18:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Văn Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: BVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.538.700 CP (tỷ lệ 70,77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 957.100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Gia tăng số lượng cổ phiếu đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/06/2022.

Các tin liên quan