EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

HNX - 10/05/2022 3:08:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited
- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.044.200 CP (tỷ lệ 6,96%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 26.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.070.200 CP (tỷ lệ 7,13%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/04/2022.

Các tin liên quan