TOS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

HNX - 11/05/2022 8:29:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOS của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15,679735% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15,679735 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 15,679735% thì số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận thêm là: 100*15,679735:100 =15,679735 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 15 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,679735 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan