SVI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 12/05/2022 10:16:00 SA


Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa như sau:

Các tin liên quan