MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đăng ký bán 36.000 CP

HNX - 12/05/2022 5:54:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Đình Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: MDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.400 CP (tỷ lệ 3,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: bán để giảm tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/06/2022.

Các tin liên quan