GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

HNX - 13/05/2022 4:51:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 1%
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Hồng Ngọc
- Mối quan hệ: Con
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,12%
- Mã chứng khoán: GVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 811.466 CP (tỷ lệ 6,99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 816.966 CP (tỷ lệ 7,04%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 129.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1,12%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 946.766 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 8,16%
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/05/2022.

Các tin liên quan