PSG: Phan Chí Trung - Giám đốc - đã bán 0 CP

HNX - 18/05/2022 2:01:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Chí Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: PSG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 713.750 CP (tỷ lệ 2,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 713.750 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 713.750 CP (tỷ lệ 2,04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đảm bảo nhu cầu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2022.

Các tin liên quan