PPC: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

HOSE - 19/05/2022 4:53:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

Các tin liên quan