C92: Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 30.000 CP

HNX - 19/05/2022 4:52:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Cảnh Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 57.814 CP (tỷ lệ 1,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mụ đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/06/2022.

Các tin liên quan