FCC: Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.300 CP

HNX - 20/05/2022 9:32:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Công
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: FCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.270 CP (tỷ lệ 0,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.380 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.570 CP (tỷ lệ 0,44%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: nhu cầu cá nhân thay đổi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2022.

Các tin liên quan