TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 20.000 CP

HNX - 20/05/2022 1:29:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Khiêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TB8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 240.914 CP (tỷ lệ 19,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/06/2022.

Các tin liên quan