VNI: Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 50.000 CP

HNX - 24/05/2022 2:51:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam
- Mã chứng khoán: VNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 69.945 CP (tỷ lệ 0,68%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hồ Đắc Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.758.935 CP (tỷ lệ 16,98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 69.945 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.945 CP (tỷ lệ 0,19%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/05/2022.

Các tin liên quan