DRH: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phan Tấn Vinh

HOSE - 24/05/2022 3:34:00 CH


Phan Tấn Vinh báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings như sau:

Các tin liên quan