PPC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 24/05/2022 5:29:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan