HTL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE - 25/05/2022 1:31:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long như sau:

Các tin liên quan