BVN: Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 957.100 CP

HNX - 25/05/2022 1:56:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Văn Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: BVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.538.700 CP (tỷ lệ 70,77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 957.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 957.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.495.800 CP (tỷ lệ 89,92%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/05/2022.

Các tin liên quan