VLF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 26/05/2022 8:13:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLF của CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long - Số 38 Đường 2/9, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung, thay thế các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Các tin liên quan