C69: Lê Thị Thùy Linh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 528.400 CP

HNX - 26/05/2022 3:31:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thùy Linh
- Mã chứng khoán: C69
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.008.300 CP (tỷ lệ 1,68%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Minh Tân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.000.000 CP (tỷ lệ 3,33%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Tuấn Nghĩa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.019.750 CP (tỷ lệ 8,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 528.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.536.700 CP (tỷ lệ 2,56%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không kịp thu xếp nguồn lực tài chính trong thời hạn mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/05/2022.

Các tin liên quan