DVG: Hồ Đình Tùng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 270.600 CP

HNX - 26/05/2022 3:30:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Đình Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DVG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 270.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 271.600 CP (tỷ lệ 0,97%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/05/2022.

Các tin liên quan