BFC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để chốt DSCĐ và thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 27/05/2022 3:33:00 CH


Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để chốt DSCĐ và thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan