LCM: Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 1 và thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2

HOSE - 30/05/2022 9:15:00 SA


Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 1 và thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 như sau:

Các tin liên quan