CLC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền

HOSE - 31/05/2022 6:01:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cát Lợi như sau:

Các tin liên quan