B82: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Dương Tạ Hải Ninh

HNX - 01/06/2022 2:18:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Tạ Hải Ninh
- Mã chứng khoán: B82
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 233.000 CP (tỷ lệ 4,66%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 51.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 284.700 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,69%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/04/2022.

Các tin liên quan