APP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 01/06/2022 3:51:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APP của CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 25/05/2022
+ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 3% vốn điều lệ.
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Các tin liên quan