BTP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 01/06/2022 5:30:00 CH


C Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan