BFC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 02/06/2022 9:10:00 SA


Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền như sau:

Các tin liên quan