INN: Lê Duy Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 02/06/2022 2:57:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Duy Toàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: INN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 219.555 CP (tỷ lệ 1,22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 219.555 CP (tỷ lệ 1,22%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

Các tin liên quan