MTP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 06/06/2022 9:23:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua sửa đổi Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Medipharco – số 08 Nguyễn Trường Tộ - thành phố Huế

Các tin liên quan