RCC: Mai Thanh Phương - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

HNX - 07/06/2022 2:36:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Thanh Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: RCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 460.000 CP (tỷ lệ 2,98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 460.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 460.000 CP (tỷ lệ 2,98%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường chưa phù hợp với kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2022.

Các tin liên quan