NAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 07/06/2022 4:53:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – Số 32 – đường Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan